La Junta, segons els estatuts:

Art.vint-i-setè, La composició d’aquesta Junta és la següent:

– Capità de Galejadors.

– Tinent de Galejadors.

– Secretari.

– Tresorer.

– 7 vocals.

Tots aquests càrrecs, excepte el Capità i el Tinent, són elegits pel comú dels Galejadors de forma majoritària reunits en Assemblea.

Actualment la Junta esta composada per:

CAPITÀ:  Josep Giol Mas

TINENT: Jordi Font i Giol

Càrrecs electes

SECRETARI: Alexis Toll Casadesús

TRESORER : Dolors Molera Bartolomé

VOCALS :

  • Rosa Caballero Capdevila
  • Josep Tuneu Cruells
  • Jaume Guinovart Garriga
  • Jordi Montéis Toll
  • Albert Grau Grau
  • Pere Pujol Gonzalez
  • Joan Barniol Sarda