La compossició de la Junta, segons els estatuts aprovats el 16 de juny del 2023,

Article 14.1, la composició d’aquesta Junta és la següent:

– President - Capità de Galejadors.

– Vicepresident - Tinent de Galejadors.

– Secretari.

– Tresorer.

– 7 vocals.

Tots aquests càrrecs, excepte el Capità i el Tinent, són elegits pel comú dels Galejadors de forma majoritària reunits en Assemblea.

El càrrec de Capità i Tinent s'elegiran pel sistema tradicional.

Actualment la Junta esta composada per:

PRESIDENT-CAPITÀ:  Jordi Font i Giol

VICEPRESIDENT-TINENT: Jaume Guinovart Garriga

SECRETARI: Marc Genescà Bordón

TRESORER : Alba Valencia Piñana

VOCALS :

  • Arnau Grande Montfort
  • Jordi Padrosa Roma
  • Laura Panisello Màrquez
  • Anna Prat Fontseca
  • Marc Ramos Pujol
  • Martí Soler Rodó
  • Conxi Valencia Palou