ACORD GOV/102/2010, de 25 de maig, pel qual es reclassifica com a festa patrimonial d’interès nacional la Festa del Pi de Centelles.
Atès que per una Ordre de 17 de novembre de 1987 es va declarar festa tradicional d’interès nacional la Festa del Pi de Centelles (DOGC núm. 922, de 2.12.1987);

Atesa la disposició addicional del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, que disposa que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de revisar les declaracions de festes tradicionals d’interès nacional declarades en el moment de l’entrada en vigor del decret i, si escau, tramitar la seva reclassificació en alguna de les categories previstes en l’article 3.1 mitjançant el procediment establert en els articles 14 i 15 de Decret esmentat;

Atesa la Resolució del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, de 21 de gener de 2010 per la qual s’incoa expedient per a la reclassificació com festa patrimonial d’interès nacional de la Festa del Pi de Centelles;

Atès que el Consell de la Cultura Popular i Tradicional va emetre informe favorable el dia 18 de gener de 2010 sobre l’expedient de reclassificació, amb especial esment a la parella de bous i la carreta;

Vistes les al·legacions presentades pels interessats, les quals han estat favorables a la reclassificació;

D’acord amb el que disposen l’article 6 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional catalana i de l’associacionisme cultural i l’article 15 del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Govern

Acorda:

—1 Reclassificar com a festa patrimonial d’interès nacional la Festa del Pi de Centelles i definir-ne les característiques, que consten en l’annex.

—2 Inscriure la reclassificació de la festa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

—3 Publicar íntegrament aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 15.2 del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya i notificar-lo a les persones o entitats responsables de l’organització de la festa o dels elements, a l’ajuntament i al consell comarcal corresponents.

—4 Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes, o bé, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos casos, des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o des de l’endemà de la corresponent notificació.

Barcelona, 25 de maig de 2010

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern